طراحی کاراکتر یا شخصیت برای تصویرسازی یکی از اولین کارهایی است که تصویرسازان به آن اقدام می کنند. معمولا برای طراحی شخصیت مطالعات اولیه انجام می شود تا تصویرگر اطلاعات لازم تصویری را درباره ویژگی های بصری و فرم موضوع مورد نظر از منابع مختلف پیدا کند و از آنها را در طراحی خود استفاده کند.