قیمت چاپ (تومان) قیمت سازه (تومان) نوع محصول
56,000 27,000 استند کراس 90 × 2
56,000 25,000 استند ایکس